• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Положення про сайт ліцею

Положення про вебсайт Старокутського ліцею

«Затверджую»

Директор

Старокутського ліцею

30 серпня 2021р. Г. І. Марчук

Положення про сайт ліцею

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Старокутського ліцею Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області

1.2. Web-сайт (далі Cайт) ліцею створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності ліцею і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх.

1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію цього сайту і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Керівник навчального закладу призначає технічного редактора сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, про видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди ліцею. Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності закладу.

2. Мета і завдання сайту нашого ліцею

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в ліцеї, регіоні, представлення закладу Інтернет-спільноті.

2.2. Завдання:

- Позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості ліцею, історії її розвитку, про освітні програми та проекти.

- Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу.

- Формування позитивного іміджу ліцею.

- Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів.

- Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.

- Створення умов мережевої взаємодії ліцею з іншими установами.

- Стимулювання творчої активності вчителів та учнів.

- Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

- Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

3. Інформаційний ресурс Сайту

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів ліцею, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

- контактна інформація про ліцей (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

- дані про адміністрацію;

- довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до ліцею;

- електронні версії організаційних документів загальноосвітнього навчального закладу (Концепція, Програма розвитку, статут, локальні акти та положення);

- матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;

- навчально-методичні матеріали вчителів ліцею;

- матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;

- електронні каталоги інформаційних ресурсів;

- інформація про події (свята, конференції, конкурси);

- матеріали про персоналії (керівники, вчителі, працівники-випускники, ділові партнери).

3.4. Заборонено розміщувати на сайті ліцею:

- інформаційні матеріали, які містять заклики до насильства і насильницької зміни основ конституційного ладу, що розпалюють соціальну, расову, міжнаціональну і релігійну ворожнечу;

- інформаційні матеріали, які зачіпають честь, гідність та ділову репутацію громадян, організацій, установ;

- інформаційні матеріали, що містять пропаганду насильства, сексу, наркоманії, екстремістських релігійних і політичних ідей;

- будь-які види реклами, метою якої є отримання прибутку іншими організаціями і установами;

- інші інформаційні матеріали, заборонені до публікації законодавством України.

- У текстовій інформації шкільного сайту не повинно бути граматичних і орфографічних помилок.

3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора ліцею. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із Сайту ліцею.

3.7. При публікації матеріалів на сайті закладу освіти необхідно дотримуватись правил академічної доброчесності - сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності. Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Порушенням академічної доброчесності вважаються:

- академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

- фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

- фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу.

Права на всі інформаційні матеріали, розміщені на сайті, належать закладу освіти, крім випадків, обумовлених в угодах з авторами робіт.

4. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

4.1. Адміністрація навчального закладу відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.

4.1. Керівник ліцею є адміністратором сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації про видалення і оновлення застарілої інформації, володіє правом вето на публікацію будь-якої інформації на сайті, контролює і регулює роботу редактора сайту. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації щодо реалізації концептуальних рішень і поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням і актуалізацією інформаційного ресурсу. Порядок супроводу і оновлення сайту визначається адміністратором, за фактом наявності матеріалів, в можливо короткий період, що не порушує основну діяльність.

4.2. Керівник ліцею призначає технічного редактора, який веде збір, обробку та публікацію інформації на сайті, редагує інформаційні матеріали, санкціонує розміщення інформаційних матеріалів на сайті, може створювати мережу кореспондентів, оформляє новинні статті та інші інформаційні матеріали для сайту, своєчасно розміщує інформацію на сайті.

4.3. Заступники керівника ліцею, представники органів самоврядування ліцею та інші відповідальні особи за закріплені за ними напрями в рамках посадових обов'язків відповідають за змістовне наповнення сайту (збір і первинна обробка інформації). За кожним розділом Сайту (інформаційно-ресурсному компоненту) можуть бути визначені відповідальні за збір і надання відповідної інформації. Перелік обов'язково наданої інформації і виникнення у зв'язку з цим зон відповідальності підрозділів затверджується наказом директора ліцею.

4.4. Інформація, готова для розміщення на сайті, надається в електронному вигляді технічному редактору, який оперативно забезпечує її розміщення в відповідному розділі сайту. Якщо інформація має специфіку шкільного предмета, то вона розміщується відповідним учителем. У порядку винятку текстова інформація може бути надана в рукописному вигляді без помилок і виправлень, графічна - у вигляді фотографій, схем, креслень. Інформація не відповідає формату сайту і суперечить положенню про шкільний сайт, його правилами або здоровому глузду, не розміщується на сайті без будь-яких пояснень.

4.5. До виконання робіт за наданою інформацією можуть бути залучені всі учасники освітнього процесу. Правильність інформації наданої педагогами для розміщення на сайті школи підтверджується самими педагогами, а в разі розбіжності її з реально існуючою інформацією, відповідальність покладається на педагога , який її презентував.

4.6. Оновлення сайту проводиться не рідше двох разів на місяць. Розділ «Новини» поповнюється (за можливостю) не рідше одного разу на тиждень.

При порушенні п. 3.4. цього Положення відповідна особа може бути притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

4.7. Директор ліцею залучає до роботи над сайтом технічного спеціаліста, який проектує і створює структуру сайту; його технічне виконання; розміщення в мережі; підтримку функціонування.

5. Персональні дані

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація ліцею та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог

Закону України "Про захист персональних даних"

5.2. Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані учнів та педагогів на сайті ліцею.

5.3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

VI. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення

Фінансування створення і підтримки сайту ліцею здійснюється за рахунок позабюджетних джерел і спонсорів

Згода батьків на розміщення фото, відео та робіт дитини на сайті Старокутського ліцею

Шановні батьки!

Результати діяльності Старокутського ліцею з метою інформування батьків та громадськості публікуються в мережі Інтернет, а саме на офіційному вебсайті нашого ліцею. Це можуть бути фото, відеофайли, творчі роботи учасників освітнього процесу. Люди з доступом до мережі Інтернет, будуть мати можливість побачити фото Вашої дитини або відео з її участю, фото її творчих робіт.

Ми плануємо публікувати такі матеріали та документи лише з Вашого письмового дозволу. Для цього нам необхідно отримати Вашу згоду на публікацію фото та відеоматеріалів дитини, а також дозвіл на публікацію її творчих робіт.

Будь ласка, ознайомтеся із правилами розміщення дитячих робіт в Інтернеті та зазначте, публікацію яких документів, із Вашої точки зору, можливо здійснювати. Дякуємо за Ваше співробітництво!Розміщуючи роботи або фото та відео, на яких буде Ваша дитина, ми зобов’язуємося, керуватися наступними правилами:

• Не будемо публікувати матеріали із зазначенням номера телефону Вашої дитини, адреси.

• Не будемо публікувати матеріали, які містять будь-яку інформацію, що вказує на місце розташування дитини у точний період часу, окрім перебування її у закладі освіти.

• Не будемо висвітлювати публікацію матеріалів, що містять небажану інформацію, прямі чи опосередковані посилання на подібний матеріал.

• Перед публікацією роботу дитини буде розглянуто та схваленою педагогом, який є автором відповідної публікації до мережі Інтернет.Дозвіл батьків:

Я, __________________________________________________________________

надаю дозвіл публікувати матеріали мого сина

(доньки)____________________________________________

_________________________________ учня (учениці) ______________класу

Старокутського ліцею Кутської селищної ради Івано-Франківської області в мережі

Інтернет на офіційному сайті Старокутського ліцею відповідно до правил, що

описані вище (у листі-зверненні до батьків).

Зробіть відмітку чи напишіть слово “так” в рядку з матеріалами, які, на Ваші переконання, можливі для публікації в мережі Інтернет на нашому сайті:

________Ім'я дитини
________ Відеоматеріали, де є Ваша дитина
________ Фотографії дитини (з занять та заходів закладу освіти)
________ Групові фотографії із закладу освіти


Підпис чи прізвище батька / опікуна: ______________Дата: ___________________


Цей дозвіл буде дійсним до тих пір, доки Ви самі не забажаєте змінити цю форму і підписати новий дозвіл.

У разі виникнення проблем, пов'язаних з публікацією матеріалів в мережі Інтернет, Ви можете зв'язатися з класним керівником своєї дитини або адміністрацією закладу освіти.

Адміністрація ліцеюКiлькiсть переглядiв: 122

Коментарi